Regulamin

Regulamin Serwisu Informacyjnego Nasza@Mława

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis Informacyjny Nasza@Mława działający pod adresem: www.naszamlawa.pl, jest platformą informatyczną, za pośrednictwem której świadczone są w szczególności usługi informacyjne, reklamowe, ogłoszeniowe oraz wymiany opinii i informacji pomiędzy użytkownikami (komentarze użytkowników).

2. Serwis administrowany jest przez Witolda Wilanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Nasza Mława”Witold Wilanowski z siedzibą: Al. Piłsudskiego 5a, 06-500 Mława, NIP: 569-000-81-85, REGON: 130275325, tel. 517 023 517, www.naszamlawa.pl, e-mail: [email protected] (dalej: Usługodawca).

3. Niniejszy REGULAMIN oznacza regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu informacyjnego Nasza@Mława (dalej: Serwis), określający zasady funkcjonowania Serwisu, korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Serwisu oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.

4. Korzystanie z serwisu informacyjnego Nasza@Mława możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca następujących, minimalnych wymagań technicznych:

-Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub,
-Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub, 
-Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub, 
– Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; 
– minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli, 
-w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane 
jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

5. Korzystając z SERWISU, poprzez podaną witrynę internetowa, powiązane aplikacje, powiadomienia email, API, lub jakiejkolwiek innej udostępnionej przez serwis usługi, zwaną w dalszej części regulaminu „usługami” – potwierdzasz, że rozumiesz i akceptujeszwarunki korzystania z serwisu (dalej: Warunki).

6. Warunki niniejszego regulaminu stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy usługobiorcą a usługodawcą, określającą użytkowanie usług. Zapoznanie się z zapisami regulaminu bezwzględnie warunkuje dopuszczalność korzystania z serwisu Nasza@Mława.

Usługi serwisu skierowane są do osób pełnoletnich, posiadających pełna zdolność do czynności prawnych. Zgodnie z naszą polityką wewnętrzną nie udostępniamy naszych Usług dla osób poniżej 18 roku życia. Potwierdzasz, że masz powyżej 18 lat i możesz w sposób zgodny z prawem zaakceptować te Warunki.

7. W przypadku nie wyrażenia zgodyna regulacje objęte REGULAMINEM nie możesz korzystaćz usług serwisu Nasza@Mława.

8. Niniejsze Warunki sporządzone zostały w oparciu o przepisy prawa właściwego dla siedziby usługodawcy i stosowane są bez względu na konflikt z lokalnym prawem odpowiednim dla miejsca zamieszkania | siedziby usługobiorcy.

9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności w zakresie odpowiedzialności stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2019.1145).

10. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z korzystaniem z Serwisu zostaną poddane:

a. w przypadku usługobiorcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 z indeksem 1 Kodeksu Cywilnego – pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo sądu powszechnego, według przepisów prawa polskiego.

b. w pozostałych przypadkach – pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla właściciela serwisu, chyba że właściciel serwisu postanowi inaczej.

 

11. W przypadku Usługobiorcy korzystającego z usług serwisu podlegającego jurysdykcji innego kraju, jest on odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich praw mających do niego zastosowanie.

12. W zakresie obowiązywania niniejszego REGULAMINUusługodawca zastrzega, że nieważność lub nieskuteczność poszczególnych postanowień nie wpływa na ważność i skuteczność REGULAMINUw pozostałej części. Regulacje nieskuteczne lub nieważne zostaną zastąpione regulacją gospodarczo najbliższą celowi niniejszego REGULAMINUi woli stron istniejącej przy przystąpieniu do korzystania z serwisu Nasza@Mława. Powyższe postanowienia znajdą zastosowanie również w przypadku wystąpienia zagadnień nieuregulowanych w niniejszym regulaminie.

13. Przystępując do korzystania z Nasza@Mławawyrażasz zgodę na otrzymywanie od serwisu korespondencji w formie elektronicznej i akceptujesz, ze wszelkie warunki, umowy, powiadomienia oraz inne formy komunikacji otrzymane od serwisu będą traktowanej jako skutecznie przekazane Klientowi (analogicznie jak w przypadku formy pisemnej).

14. W przypadku naruszenia | niedotrzymania Warunków Regulaminu poprzez korzystanie z usług serwisu w sposób nieautoryzowany, Klient może nie otrzymywać żadnych powiadomień. W takim przypadku, przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie powiadomienia, które w przypadku korzystania z usług w sposób autoryzowany byłyby przez ciebie otrzymywane – będą uznane jako skutecznie doręczone.

15. Brak reakcji Serwisu lub brak wykonania, któregokolwiek z Warunków Regulaminu, nie oznacza rezygnacji z prawa do ich realizacji lub wykonania.

16. Klient nie może przenieść Warunków Regulaminu na inną osobę lub podmiot.

17. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonania takiego przeniesienia na spółkę zależną lub powiązaną.

II. DEFINICJE

1. Niniejszy REGULAMINoznacza regulamin świadczenia usług oraz korzystania z internetowego serwisu Nasza@Mława(dalej: Serwis), na warunkach w nim określonych.

2. Usługa informacyjna oznacza usługę polegająca na udostępnieniu w Serwisie informacji dotyczących wszelakich dziedzin działalności serwisu.

3. Usługa „Ogłoszenie” oznacza usługę polegającą na umieszczeniu ogłoszenia klienta w części serwisu Nasza@Mława, zwanej „Ogłoszenia” oraz (za zgodą klienta) w serwisie powiązanym Nasza Tablica.

4. Usługa „Reklama” oznacza określoną pod względem technicznym formę prezentacji reklamy na stronie Serwisu, w szczególności oznacza usługę obejmującą każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Usługobiorcę.

5. Usługa „Komentarze” oznacza usługę polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości opublikowania własnej opinii w przestrzeni sieciowej, wskazanej w ramach Serwisu przez Administratora.

6. Usługa „Nekrolog” – informacja o śmierci osoby zmarłej podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem Serwisu.

7. Usługa „Kondolencje”- przekazana za pośrednictwem Serwisu informacja o żalu lub współczuciu związana z osobą zmarłą.

8. Usługi Nieodpłatne – usługi świadczone w Serwisie lub za jego pośrednictwem drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu, z wyjątkiem Usług, dla których wyraźnie zastrzeżono odpłatność (Usługi Odpłatne);

9. Usługi Odpłatne – usługi świadczone w Serwisie lub za jego pośrednictwem drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu, dla których zastrzeżono Cenę, o czym Użytkownik jest informowany przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Odpłatnej;

10. Klient |Usługobiorca |Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę na odległość lub zleca mu świadczenie usługi.

Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

Klientem w rozumienie regulaminu jest osoba, która wypełniła i wysłała formularz „Dodaj Ogłoszenie”| „Dodaj Komentarz”. Wysyłając formularz „Dodaj Ogłoszenie”| „Dodaj Komentarz”. Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje w całości regulamin.

11. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 z indeksem 1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2019.1145).

12. Umowa zawarta na odległość – umowa w zakresie świadczenia usług, zawierana za pośrednictwem serwisu.

13. Treści | Materiały – wszelkie pochodzące od serwisu Nasza@Mława lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia- podlegające ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

14. Konto – zbiór danych przechowywanych w serwisie oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczący danego Klienta w zakresie jego aktywności w Serwisie.

15. Polityka prywatności i cookies serwisu Nasza@Mława – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik nr 1do Regulaminu.

 III. AKCEPTACJA | ZMIANA WARUNKÓW

1. Niniejsze Warunki obowiązują od dnia 25 października 2019 roku.

2. Korzystanie z usług serwisu jest zabronione, jeżeli nie możesz zaakceptować Warunków Regulaminu, w sytuacji gdy ze względu na swój wiek nie posiadasz pełnej zdolności do czynności prawnych, w także gdy Twoja zdolność do czynności prawnych lub prawo do korzystania z Usług zostało ograniczone- na mocy właściwych przepisów mających zastosowanie.

3. Warunki Regulaminu, Polityka Prywatności w każdym czasie mogą ulec zmianie. W takim przypadku Serwis, poinformuje Klienta o zmianie Warunków na nowe (dalej: Nowe Warunki), dacie ich wejścia w życie, chyba że zmiany związane są ze sprawami administracyjnymi lub prawnymi.

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

4. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę, na przekazanie informacjio Nowych Warunkach poprzez zamieszczenie ich na Nasza@Mława. Korzystanie z Usług po dacie wejścia w życie Nowych Warunków (lub inne zachowanie, które wskazuje na korzystanie z serwisu) oznacza akceptacje oraz wyrażenie zgody na Nowe Warunki.

5. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od serwisu, za pomocą usług, emaila lub telefonu, powiadomień, informacji oraz wiadomości marketingowych, których zapotrzebowanie wykazujesz. W każdej chwili przysługuje ci prawo wycofania przedmiotowej zgody.

6. Serwis równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca: 
•cookies,
•serwis przesyła Klientowi e-maile oraz wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

IV. USŁUGI ODPŁATNE

1. Większość usług serwisu jest bezpłatna, jednakże niektóre z dodatkowych usług lub produktów, włączając w to umieszczenie treści w określonych sekcjach serwisu jako reklamy, ogłoszenia wyróżnione i inne treści, Nasza@Mława może oferować odpłatnie.

2. Nasza@Mława zastrzega, że usługi odpłatne są wyłącznie dostępne dla zarejestrowanych użytkowników, posiadających aktywne konto w Serwisie.

3. O odpłatności danej usługi lub produktu Serwis zobowiązuje się poinformować użytkownika.

4. O czasie dostępu do usługi zarejestrowany użytkownik zostanie poinformowany przed zawarciem umowy dotyczącej usługi odpłatnej.

5. Przez cały okres obowiązywania umowy dotyczącej Usługi Odpłatnej, zarejestrowany użytkownik obowiązany jest posiadać aktywne Konto. Usunięcie Konta przez zarejestrowanego użytkownika w czasie obowiązywania umowy dotyczącej Usług Odpłatnych nie stanowi jej rozwiązania. Administrator nie gwarantuje dostępu do Usługi Odpłatnej w wypadku usunięcia Konta przez zarejestrowanego użytkownika.

6. Umowa dotycząca usługi odpłatnej zawarta na czas dostępu wygasa z jego upływem.

7. Kliencie, rozumiesz oraz akceptujesz fakt, iż w celu zaoferowania Usług Odpłatnych, możemy polegać na obsłudze płatności przez podmioty trzecie („Operatorów Płatności”) i w takim przypadku nie odpowiadamy za problemy z płatnościami, które wynikły po stronie Operatora Płatności.

8. Podczas dokonywania opłat za Usługi Odpłatne może być wymagana akceptacja warunków firmy obsługującej płatności. Jesteś odpowiedzialny za dokonanie płatności za usługi wraz ze stosownymi podatkami.

9. Serwis zastrzega sobie prawo do wstrzymania transakcji płatności za Usługi Odpłatne w przypadkach gdy zachodzi podejrzenie, że transakcja nie jest uczciwa, narusza warunki regulaminu, lub gdy wierzymy, iż poprzez takie działanie możemy zapobiec szkodzie majątkowej.
10. Kliencie przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się z tym, iż ze względu na charakter Usług Odpłatnych, które oferujemy, nie jest możliwe wycofanie opłaconych usług i produktów, ani też zamówień, które zostały już przetworzone. Akceptujesz również fakt, iż w przypadku konieczności otrzymania faktury VAT, niezbędne jest zgłoszenietakiej prośby poprzez bezpośredni kontakt z nami i podanie pełnych danych do faktury przeddokonaniem i opłaceniem zamówienia.
11. Koszty zamieszczenia reklam, ogłoszeń, i ich wyróżnienia znajdziesz w zakładce „Cennik”.

Serwis poinformuje Cię o wszelkich zmianach cen usług odpłatnych poprzez zamieszczenie ich na lub poprzez Usługi.
12. W przypadku złamania lub naruszenia Warunków Regulaminu lub zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, iż Twoim zamiarem było ich złamanie lub naruszenie, to zastrzegamysobie prawo do wycofania, usunięcia lub blokady Usługi Odpłatnej, którą zamówiłeś lub opłaciłeś.

13. Kliencie, akceptujesz fakt, iż w powyższych przypadkach, a także w przypadku zamknięcia konta, nie przysługuje Ci zwrot płatności. 
14. Jeżeli rezydujesz na terenie UE, wyrażasz zgodę na wykonanie zamówionych usług i rezygnujesz z prawa do rezygnacji określonego przez regulacje 2011/83/EU.
Wszelkich reklamacjinależy dokonywać poprzez przesłanie zgłoszenia na stronie kontakt.

V. KONTO KLIENTA

1. Warunkiem uzyskania dostępu do niektórych funkcji związanych z korzystaniem z Usług Serwisu, może okazać się założenie przez Klienta KONTA.

2. Klient uzyskuje dostęp do konta po rejestracji.

3. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail oraz wybiera hasło. Nazwa należącego do klienta adresu email, umożliwiać winna w sposób niebudzący wątpliwości jego identyfikację.

Podanie wskazanych danych następuje na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, ale jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług przez serwis.

4. Klient zapewnia, że podane przez niego w formularzach Serwisu dane są kompletne i zgodne z prawdą. Złożenie zamówienia wymaga dokładnego zapoznania się z regulaminem oraz zaznaczenie w formularzu do złożenia zamówienia, że zapoznał się z jego treścią i w pełni akceptuje jego postanowienia.

5. W chwili umożliwienia dostępu do Konta, pomiędzy Serwisem a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni (od uzyskania dostępu)- na zasadach określonych Regulaminie.

6. Kliencie, SERWIS informuje, że ponosisz wyłączna odpowiedzialnośćza aktywność na swoim koncie, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie sprzedasz, nie przetransferujesz, nie udzielisz licencji, nie będziesz współdzielił, ani nie przekażesz konta, ani praw do niego, innej osobie ani podmiotowi. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie hasła i danych swojego konta.

Nasza@Mława nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty ani zniszczenia poniesione w wyniku użycia konta klienta lub hasła przez inną osobę | podmiot, zarówno za, jak i bez wiedzy klienta.

Kliencie wyrażasz zgodę i przyjmujesz do wiadomości, że tworzenie wielu kont przez jednego użytkownika, jak i tworzenie kont przez jednego użytkownika dla innych osób lub podmiotów, bez uprzedniej zgody serwisu jest niedozwolone. Nie możesz tworzyć kont za pomocą nieautoryzowanych sposobów, włączając w to użycie zautomatyzowanego urządzenia, skryptu, bota, spidera, crawlera czy też scrapera.
7. Rozumiesz, że Twoje konto może zostać zamkniętew dowolnym momencie, w szczególności w przypadku złamania lub zamiaru złamania warunków naszego regulaminu.   

VI. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej usługi.

2. Usługodawca ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu Klientowi jeżeli:

– klient złamie postanowienia niniejszego regulaminu,

– klient będzie korzystał z usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,

– klient będzie działał na szkodę innych klientów, usługodawcy lub użytkowników internetu.

3. Serwis bezwzględnie zabrania zamieszczania duplikatów lub niemal identycznych ogłoszeń i treści. W szczególności pod rygorem właściwej do danego czynu odpowiedzialności, zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin:

a. łamiących lub naruszających powszechnie obowiązujące prawo,

b. nękających, dyskryminujących, zastraszających, prześladujących, znieważających inne osoby,

c. zawierających dane osobowe lub identyfikujących inna osobę bez wyraźnej zgody tej osoby,
d. dyskryminujących, pełnych nienawiści, niezgodnych z prawem, fałszywych, zawierających pornografie, obscenicznych, obraźliwych, agresywnych, epatujących przemocą lub w inny sposób budzących wątpliwości,
e. oferujących podrobione produkty lub naruszających prawa autorskie, znaki firmowe, lub inne prawa osób trzecich,
f. powszechnie uznawanych za niezamówioną informację handlową oraz spam, dystrybuujący tzw. listy łańcuszkowe lub piramidy finansowe,
g. promujących schematy i programy wynagradzania użytkowników za klikanie w reklamy, wyszukiwanie, przeglądanie stron lub czytanie emaili,

h. destabilizujące pracę serwisu, utrudniające dostęp do niego lub jego zawartości lub korzystanie z usług,

i. korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi); 
j. podejmowanie innych działań na szkodę Serwisu, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom,

4. Klient jest odpowiedzialny za Treści, które zamieszcza, a także odpowiada za konsekwencje ich zamieszczania, dotyczy to także użycia tych Treści przez inne osoby.

VII. OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRAWA

1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług Serwisu w sposób nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów ani przepisów prawa.

2. W przypadku stwierdzenia, że Klient korzysta z usług niezgodnie z regulaminem lub z przepisami prawa, Usługodawca ma prawo przetwarzać posiadane dane w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.

VIII. REKOMPENSATA

Kliencie, wyrażasz zgodę na zabezpieczenia i ochronę Serwisu (oraz jego pracowników, dyrektorów, reprezentantów, spółek zależnych, partnerów, następców, dostawców usług) przed jakimikolwiek roszczeniami finansowymi, na pokrycie wszelkich kosztów finansowych, w tym kosztów sądowych i procesowych oraz na zapłatę ewentualnego odszkodowania, w wypadku złamania lub naruszenia przez Ciebie powyższych Warunków, praw osób trzecich (włączając w to prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, lub inne prawa własności intelektualnej), czy też w wyniku wystąpienia jakichkolwiek innych roszczeń odnośnie strat, które powstały na skutek dodanych przez Ciebie Treści.

IX. OGÓLNE OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usłóg z należytą starannością. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu oferowanych usług związanych z obsługą i konserwacją systemu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:

– braku ciągłości świadczenia usługi spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich,

– klęsk żywiołowych,

– nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,

– usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych publikacjach i komentarzach,

– usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści,

– usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania publikacji treści w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

4. W zakresie usług „Ogłoszenia”, ”Reklama”, „Komentarze”, „Nekrologi”, „Kondolencje” Nasza@Mława udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Klienta, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Klientów, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.
W przypadku uzyskania przez Serwis zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Serwis podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z usług, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci INTERNET lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej. W przypadku zaistnienia zdarzenia tego rodzaju Serwis zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić użytkownika i zaproponować, jeśli będzie to możliwe, inne terminy emisji.

X. POSZCZEGÓLNE USŁUGI SERWISU

Zamieszczone w serwisie treści reklam | ogłoszeń, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Dane kontaktowe klientów usługi służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

1. USŁUGI INFORMACYJNE

(1) Zakres usług informacyjnych obejmuje materiały redakcyjne znajdujące się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe oraz bazy danych.

(2) Wszystkie materiały i treści uzyskane przez użytkownika w ramach usług informacyjnych oraz oznaczenia umieszczane w Serwisie, stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo własności przemysłowej, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

(3) Bezwzględnie zabronione jest korzystanie przez użytkowników z w/w materiałów w zakresie wykraczającym poza własny użytek, dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

W szczególności zabronione jest:

a. zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób – w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;

b. umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;

c. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;

d. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.

2. USŁUGI „OGŁOSZENIA”

(1) Warunki niniejszego regulaminu obejmują swoim zakresem świadczenie przez Usługodawcę usług „Ogłoszenia”, na portalu internetowym „Nasza@Mława”, oraz (za zgodą klienta) w serwisie powiązanym Nasza Tablica.

Ogłoszenia mogą zamieszczać osoby zarejestrowane i zalogowane w portalu Nasza Mławai Nasza Tablica.

Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza „dodaj ogłoszenie”.

Ogłoszenie mogą zostać zamieszczone tyko we właściwej kategorii.

Publikacja Ogłoszenia dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu.

(2) Serwis bezwzględnie zabrania dodawania ogłoszeń, które:

– naruszają prawo,

– naruszają prawa osób trzecich,

– naruszają dobre obyczaje oraz normy moralno-etyczne,

– mają charakter towarzyski z podtekstem erotycznym,

– mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum internetowym,

– zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla portalu Nasza@Mława i Nasza@Tablica.

(3) W przypadku stwierdzenia, że:

– ogłoszenie narusza postanowienia niniejszego regulaminu usługodawca zastrzega sobie prawo do jego usunięcia,

– ogłoszenie zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią usługodawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia.

(4) Instrukcja zamieszczania ogłoszeń:

– wejście do działu „Ogłoszenia”,

– kliknięcie w link „Dodaj ogłoszenie”,

– wypełnienie formularza „Dodaj Ogłoszenie”,

– zatwierdzenie niniejszego regulaminu,

– wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza.

Po wysłaniu formularza i dodaniu Ogłoszenia, logując się na swoje konto na portalu „Nasza Mława”, można je edytować oraz skasować.

W celu złożenia zamówienia klient powinien posiadać konto, zaakceptować niniejszy regulamin oraz podać nadawcy ogłoszenia dane niezbędne do realizacji zamówienia (tj. adres email, numer telefonu, adres do wysyłki towaru, imię i nazwisko lub numeru NIP w przypadku zakupu towaru przez przedsiębiorcę).

3. KOMENTARZE

(1)Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów redakcyjnych znajdujących się w Serwisie za pomocą formularzy do tego przeznaczonych, znajdujących się w wybranych przez Administratora miejscach Serwisu.

(2)Użytkownicy mają prawo swobodnego przedstawiania informacji i opinii na temat komentowanego artykułu. Użytkownik publikuje informacje i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w komentarzach.

(3)Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, które:

a. są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;

b. naruszają prawa osób trzecich,

c. są wulgarne, obsceniczne, obrażające,

d. propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne,

e. są reklamą,

f. są spamem lub niezamówioną informacją handlową,

g. zawierają treści pornograficzne.

 

(4)Serwis Nasza@Mława zastrzega sobie prawo do:

– dowolności akceptacji i moderowania „Komentarzy” publikowanych na stronie, w razie złamania w/w zasad,

– swobodnego zarządzania „Komentarzami”, w szczególności poprzez prawo zawieszenia, usunięcia wypowiedzi naruszających postanowienia niniejszego regulaminu, a także innych wypowiedzi uznanych przez Administratora za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Administrator może według swojego uznania przeredagować komentarze w celu usunięcia elementów niezgodnych z wskazanymi wytycznymi.

(5)Serwis zastrzega, że treści zamieszczane przez użytkowników nie stanowią poglądów i opinii Administratora.

4. USŁUGI „REKLAMA”

Serwis zastrzega sobie prawo publikowania w Nasza@Mława treści reklamowych dotyczących usług własnych lub partnerów. Treści reklamowe stanowią integralną część serwisu i prezentowanych w nim materiałów i treści.

(1) Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść lub formę reklamy, publikowanej za jego pośrednictwem.

(2) Użytkownik zamawiając usługi reklamowe oświadcza, że ma prawo posługiwać się użytymi w formach reklamowych informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami podlegającymi ochronie prawnej oraz, że formy reklamowe nie są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.

(3) Obowiązek naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Nasza@Mławaw związku z treścią lub formą reklamy (wraz z kosztami procesowymi oraz innymi uzasadnionymi kosztami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich) spoczywa na Użytkowniku.

(4) Nasza@Mławasamodzielnie decyduje o zawartości zasobów serwisu i ogólnym stylu prezentowanych form reklamowych. oraz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia korekty językowej i graficznej dostarczonych materiałów reklamowych.

(5) Nasza@Mławazastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania emitowanych treści słowami: „reklama”, „sponsor serwisu”, „promocja”, itp., o ile uzna to za uzasadnione.

(6) Serwis może w każdym czasie, bez prawa do odszkodowania:

a) odmówić emisji lub wstrzymać emisję, w przypadku reklamy niedozwolonej w świetle obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności wzywającej do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierającej treści pornograficzne, pochwalającej faszyzm, nazizm, komunizm, propagującej przemoc, obrażającej uczucia religijne, naruszającej prawa innych osób itp., lub w przypadku reklamy podmiotów konkurujących wobec właściciela Serwisu,

b) żądać dokonania zmiany form reklamowych, jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, regulaminem i polityką Nasza@Mławaalbo osoba trzecia, właściwy organ lub instytucja zgłosiły zastrzeżenia dotyczące form reklamowych, albo

c) odmówić emisji lub wstrzymać emisję, jeżeli Nasza@Mławanie otrzymała lub otrzymała z opóźnieniem płatności za wcześniejsze reklamy.

(7) Do chwili potwierdzenia przyjęcia zlecenia usługi reklamowej przez Nasza@Mława, zlecenie stanowi ofertę w rozumieniu przepisu art. 66 k.c.

(8) Złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty przez Nasza@Mławapoprzez potwierdzenie użytkownikowi zlecenia Reklamowego, jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

(9) Przeniesienie przez Zleceniodawcę uprawnień wynikających z Umowy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem zgody Serwisu udzielonej w formie pisemnej.

 

Aby zamówić odpłatną reklamę w Serwisie Nasza@Mława należy skontaktować się z naszym działem reklamy poprzez kontakt mailowy ([email protected]), bądź telefonicznie (tel. 517 121 517).

Zamówienie winno zawierać:

a) nazwę Zamawiającego, adres zamieszkania/siedzibę, dane kontaktowe,

b) formę zamówionej płatnej reklamy spośród oferowanej przez Serwis np. Billboard,

c) zamówiony czas emisji,

d) formę płatności.

 

 

 

Realizacja usługi:

(1) Redakcja zamieszcza w Serwisie zamówioną, odpłatną reklamę w terminie 3 dni roboczych od dnia zapłaty należnego wynagrodzenia. Za dzień zapłaty należnego wynagrodzenia rozumie się dzień zaksięgowania określonej kwoty na Rachunku Bankowym Serwisu.

(2) Wyemitowana reklama wyświetlana będzie zgodnie z zamówionym czasem emisji.

(3) Zamawiający może zgłosić reklamację zamówionej usługi reklamowej. Reklamacja winna być sporządzona na piśmie i doręczona na adres właściciela Serwisu. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego, datę zlecenia, opis zamówienia oraz przedmiot reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zamawiający zostanie powiadomiony w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

5. NEKROLOGI | KONDOLENCJE

Nekrologi i Kondolencje zamieszczane są za pośrednictwem Serwisu przez podmiot świadczący usługi na rzecz użytkowników w tym zakresie, we własnym imieniu i na własny rachunek – na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę w/w usług.

Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

(1) Wszelkie Nekrologi i Kondolencje zamieszczone są w Serwisie za wiedzą i zgodą osób zlecających i opublikowanie.

(2) Poprzez dobrowolne przystąpienie do korzystania ze wskazanych usług użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

(3) Usługobiorca powierzający publikację nekrologu lub kondolencji oświadcza, że:

– podane dane są zgodne ze stanem faktycznym,

-umieszczenie za pośrednictwem Serwisu wizerunku oraz informacji o osobie zmarłej nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą najbliższej rodziny zmarłego,

– będąc członkiem rodziny zmarłego wyraża zgodę na umieszczenie wizerunku oraz podstawowych danych w bazie Serwisu,

– wszelkie treści, w tym zdjęcia, dane osobowe umieszczane za pośrednictwem Serwisu są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich, praw majątkowych i osobistych,

– nie będąc członkiem najbliższej rodziny zmarłego – posiada prawo do wizerunku i danych osoby zmarłej lub otrzymał od najbliższej rodziny zmarłego zgodę na publikację wskazanych danych, jednocześnie poprzez akceptację niniejszego regulaminu zobowiązuje się wstąpić w miejsce Administratora Serwisu w przypadku roszczeń prawnych osób posiadających prawo do wizerunku osoby zmarłej,

(4) Usunięcie nekrologu, kondolencji może odbyć się z inicjatywy zarejestrowanego Użytkownika lub przez Administratora, bez podania przyczyny oraz na wniosek sądu.

(5) Sprawy o ochronę dóbr osobistych pomiędzy zarejestrowanym Użytkownikiem, a osobami trzecimi podnoszącymi roszczenia rozpatrują sądy powszechne, według przepis prawa polskiego.

Użytkownik zamieszczając treści zabronione podlega odpowiedzialności karnej, cywilnej, bądź administracyjnej względem Administratora oraz podmiotu świadczącego usługi na rzecz użytkowników w tym zakresie.

(6) Administrator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności:

– za działania Użytkowników wykorzystujących informacje zawarte w zasobach serwisu, w sposób niezgodny z prawem,

– w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem treści, wizerunku osób zmarłych lub osób fikcyjnie podanych za zmarłych.

Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik.

XI. TREŚCI ZAMIESZCZANE W SERWISIE

Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Serwisu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone.

Usługi udostępniane przez Nasza@Mława zawierają treści pochodzące od serwisu, klienta i innych użytkowników.

Za treści, należy rozumieć tekst, oprogramowanie, grafiki, obrazy, zdjęcia, dźwięki, muzyka, video, treści audiowizualne, materiały interaktywne i inne materiały, dostępne na lub za pośrednictwem Usług.

Serwis informuję, iż za pośrednictwem Usług mogą być dostępne treści, powszechnie uznane za materiały dostępne wyłącznie dla osób pełnoletnich i dostęp do tych Treści mogą mieć jedynie osoby pełnoletnie.

XII. POZWOLENIE NA KORZYSTNIE Z USŁUG

1. Serwis udziela Klientowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, licencji na cały świat, pozwalającej na dostęp do oraz użytkowanie Usług do celów osobistych.

2. Licencja ta ma charakter personalny i nie można jej przekazać ani zbyć na rzecz innej osoby lub podmiotu. Licencja ta umożliwia Klientowi wyłącznie użytkowanie i dostęp do Usług w sposób określony przez te Warunki.   

3. Klient nie przekazuje serwisowi prawa własności do żadnych treści, które umieścił na lub za pośrednictwem Serwisu. W zamian klient udziela serwisowi jedynie niewyłącznej, zbywalnej, nieodpłatnej licencji na cały świat do użytkowania, kopiowania, odtwarzania, przetwarzania, adaptacji, modyfikacji, publikowania, transmitowania, wyświetlania i dystrybucji jakichkolwiek Treści.

4. Kliencie przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę, że usługi serwisu mogą być wspierane za pomocą przychodów, które pochodzą z reklamoraz z tym, że Serwis może wyświetlać reklamy i inne materiały promocyjne na, w pobliżu, w połączeniu z Twoimi treściami lub na usługach.
5. Zamieszczając Treści na lub poprzez usługi serwisu, oświadczasz, że jesteś właścicielem tych Treści lub masz prawo do udzielenia nam praw i licencji określonych w tych Warunkach. Dodatkowo potwierdzasz, że poprzez zamieszczenie Treści nie złamiesz ani naruszysz praw osób trzecich i zgadzasz się pokryć wszelkie opłaty i koszta wynikłe z zamieszczenia tychże Treści.

XIII. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI I UŻYTKOWANIA USŁUG

1. Serwis zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

2. Nasza@Mława nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Serwisu sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

4. W szczególności Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

(1) treść reklam i ogłoszeń, nekrologów, kondolencji zleconych przez klienta oraz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia korekty językowej i graficznej dostarczonych materiałów reklamowych,

(2) aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Serwisu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników,

(3) jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej,

(4) szkody wobec Użytkowników lub osób trzecich, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z bezprawnym wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu,

(5) treści reklamowe zamieszczane na stronach Serwisu w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

Serwis Informacyjny Nasza@Mława nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.

Kliencie, jesteś wyłącznie odpowiedzialny za zachowanie, jak i za treści, które zamieszczasz lub wyświetlasz za pośrednictwem Serwisu, a także ponosisz wyłączna odpowiedzialność za wszelkie wynikłe z tego faktu konsekwencje.

5. Usługodawca ma prawo zablokowaćKlientowi dostęp do indywidualnego konta w Serwisie lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:

(a) klient korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu;

(b) klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

6. Serwis zabrania następujących działań:

a. skanowania, sprawdzania czy testowania naszych systemów czy sieci, lub systemów zabezpieczeń czy metod uwierzytelniania,
b. manipulowania lub uzyskiwania dostępu do niepublicznych części usług, naszych systemów komputerowych lub systemów naszych dostawców usług,
c. fałszowania pakietów TCP/IP i innych części pakietów zarówno podczas dodawania Treści jak i w emailach, a także używania Usług w taki sposób by zmylić, zmienić, lub zafałszować informacje dotyczące źródła,
d. łączenia się z Usługami (w tym wszelkie próby) w inny sposób niż poprzez dostępne, opublikowane przez serwis interfejsy (i tylko w zakresie określonym przez te Warunki), chyba, że uprzednio Serwis udzielił pisemnej zgody na takie czynności (indeksowanie Usług przez roboty indeksujące jest dozwolone jedynie w zakresie określonym w pliku robots.txt, jednakże kopiowanie Treści bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody serwisu jest zabroniony),
e. zakłócania lub próby zakłócania dostępu do Usług, serwerów, sieci włączając w to takie działania jak flooding, przeciążanie, spamowanie, wysyłanie wirusów komputerowych, bombardowanie poczty elektronicznej, czy tworzenie skryptów do tworzenia Treści w taki sposób, że koliduje to, zakłóca, lub nadmiernie obciąża usługi serwisu,
f. prób rozszyfrowania, dekompilacji, dokonywania inżynierii wstecznej oprogramowania i kodu używanego do zapewniania Usług,
g. podszywania się pod inną osobę lub podmiot,
h. kopiowania, wyświetlania, zbierania, reprodukcji, lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek Treści (w całości lub części) zamieszczonych przez lub dostępnych za pośrednictwem Serwisu, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody (dotyczy to także Treści zamieszczonych przez Ciebie). 
h. wysyłania niezamawianej reklamy |informacji handlowej w żadnej formie,
i. obchodzenia blokad dostępu do Usług,
j. zbierania informacji o innych użytkownikach bez ich wiedzy i uprzedniej pisemnej zgody (dotyczy to także zbierania adresów email i numerów telefonów).

7. Pomimo, że Klienci mogą używać oferowanych przez Serwis Usług do komunikacji i przeprowadzania transakcji, to Nasza@Mława nie uczestniczy i nie jest stronążadnej transakcji pomiędzy użytkownikami.

8. Korzystając z usług Serwisu wyrażasz zgodę i przyjmujesz do wiadomości, że używanie usługi i uczestniczenie w transakcjach odbywa się na własne ryzyko.

9. Serwis informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem.

Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Klient zaopatrzył sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

XIV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I WYŁĄCZENIE GWARANCJI
1. Usługi świadczone przez Serwis są w „aktualnej postaci” i ani Serwis, ani firmy zależne, ani też firmy działające na naszej licencji nie mogą udzielić gwarancji w stosunku do nich.

Nie przeglądamy Treści zamieszczonych przez użytkowników, ani nie jesteśmy zaangażowani w transakcje pomiędzy użytkownikami. 
2. W szczególności Nasza@Mława nie gwarantuje, że Usługi spełnią Twoje wymagania, ani też, że świadczone będą w sposób ciągły, terminowy, bezpieczny czy bezproblemowy.

3. Nasza@Mława nie gwarantuje, że jakiekolwiek informacje uzyskane przez Ciebie w następstwie użytkowania Usług będą wiarygodne i niezafałszowane, jak również, że defekty w działaniu lub funkcjonalności oprogramowania będącego częścią Usług zostaną usunięte.
4. Żaden z zapisów REGULAMINU:

– nie wpływana Twoje ustawowe prawa jako konsumenta i nie możesz takich uprawnień w drodze umowy zmienić, przenieść na inną osobę ani się ich zrzec.   

– nie ograniczaodpowiedzialności Serwisu za straty, która zgodnie z prawem nie może być wyłączona lub ograniczona przez prawo.

5. Serwis nie gwarantuje prawdziwości Treści zamieszczanych przez innych użytkowników, ani komunikacji pomiędzy użytkownikami, ani jakości, bezpieczeństwa oraz legalności ofert.
6. W żadnym wypadku Serwis, jego pracownicy, dyrektorzy, reprezentanci nie są odpowiedzialniza bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe straty czy uszczerbek będący wynikiem użytkowania Usług, włączając w to przypadki w których straty czy uszczerbek jest wynikiem niezdolności do użytkowania Usług, czy też przerwy, zawieszenia, modyfikacji, zmian lub zakończenia świadczenia Usług.
Ograniczenie odpowiedzialności jest skuteczne bez względu na to czy Klient został powiadomiony lub powinien wiedzieć, o możliwości wystąpienia takich strat czy uszczerbku, czy też nie.
Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na ograniczenie odpowiedzialności i w takim przypadku nie będą one Ciebie dotyczyły.
7. Informujemy, że Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych (lub też innych źródeł) podmiotów trzecich. Akceptujesz fakt, że SERWISnie ponosi odpowiedzialności za dostępność, ani poprawność takich stron internetowych, ani źródeł. Linki do takich stron czy źródeł nie oznaczają naszego związku ani poparcia dla takich stron internetowych czy też źródeł, ani też poparcia dla produktów lub usług oferowanych przez te strony internetowe czy też źródła.

Rozumiesz i akceptujesz na własną odpowiedzialność użycie takich stron internetowych i źródeł.

XV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Usługi zawierają Treści należące do Serwisu lub Treści do których Serwis posiada odpowiednie licencje.

2. Te Treści są chronione przez prawa autorskie, znaki towarowe, prawa własności intelektualnej, międzynarodowe konwencje oraz inne prawa mające w tym przypadku zastosowanie.

3. W związku z tym, treści te nie mogą być rozpowszechniane, kopiowane, podrabiane ani używane, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody – Klientoświadcza, że: 
a. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu;

b. nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.

4. Klient zamieszczając Treści w Nasza@Mława, w tym w szczególności zdjęcia i opinie, które stanowią utwory (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), udziela Sprzedawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do korzystania na czas nieokreślony przez Sprzedawcę z tych utworów, która obejmuje w szczególności publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet).

Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili jej udzielenia, w szczególności do następujących pól eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową lub dźwiękową tj. przy użyciu wszelkich technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audio, a w szczególności na wszelkich formach nośników światłoczułych, magnetycznych, analogowych, informatycznych, cyfrowych, multimedialnych, wideo, dyskach audiowizualnych, kasetach, płytach kompaktowych, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym internetowych, intranetowych oraz powiązanych serwisach on-line) oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, telewizji, radiu, reklamie, zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
c. wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu we wszystkich wydawnictwach, w prasie, w wydawnictwach książkowych, albumowych, cyfrowych, w tym internetowych, w biuletynach i informatorach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi dziełami lub fragmentami dzieł; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych, 
d. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Ponadto, Klient nie ma prawa umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.

XVI. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu , w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres podany w zakładce KONTAKTlub w formie listu poleconego przesłanego na adres podany w zakładce KONTAKT.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Właściciel serwisu przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Właściciel serwisu rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

XVII. WYPOWIEDZENIE
1. Warunki Regulaminu obowiązują do momentu ich wypowiedzenia przez Klienta lub Serwis, za pomocą sposobów wskazanych poniżej.
2. Klientowi przysługuje prawo natychmiastowego wypowiedzenia Warunków Regulaminu poprzez powiadomienie Serwisu pisemnie lub za pomocą formularza kontaktowego, dezaktywacji konta oraz zaprzestania korzystania z Usług. Konto Klienta w Serwisie zostanie wówczas usunięte. Serwis zastrzega, że ponowna rejestracja Konta może wymagać zezwolenia.

Jeżeli Klient posiada konto, powiadomienie wysłane przez formularz kontaktowy musi zostać wysłane zanim dokona dezaktywacji konta.

Kliencie, akceptujeszto, że zastrzegamy sobie prawo do archiwizacji, przechowywania i przeważania Treści, które zostały przez Ciebie dodane do lub za pomocą Usług i zakończenie umowy nie skutkuje ograniczeniem tego prawa.
3. Serwis zastrzegamy sobie prawo do zakończenia Warunków Regulaminu lub ograniczenia dostępu do całości lub części Usług w dowolnym momencie bez podania przyczyny, informując Klienta o tym fakcie.
4. W momencie zakończenia Warunków, wszystkie licencje i inne prawa, które Klient otrzymał od Serwisu przestają obowiązywać.

XVIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (KORZYSTANIA Z SERWISU)

1. W przypadku Usług płatnych klientowi (który posiada zarejestrowane konto), będącemu Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje, prawo odstąpienia od związania się warunkami regulaminu, w terminie 14 dni od rejestracji konta.

2. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie klienta „ODSTĘPUJE OD WARUNKÓW REGULAMINU”, pisemnie lub za pomocą email na adres podany w zakładce kontakt – formularz odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

3. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Serwis rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia, o ile świadczenie takich usług przez Serwis odbywało się za wynagrodzeniem.

XIX. DANE OSOBOWE
1.Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia,

jest właściciel serwisu Nasza@Mława. 
2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji warunków regulaminu, usług serwisu oraz, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności. 
4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.

Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany, odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym przedmiotowej zgodzie.

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi, wtedy takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez Serwis Informacyjny Nasza@Mława.

XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie za jego pośrednictwem z usług osób trzecich, w szczególności poprzez stosowne połączenie do witryn internetowych tych podmiotów.

2. W sytuacji określonej w zdaniu poprzedzającym zastosowanie znajdują regulaminy bądź inne dokumenty wskazane przez osoby trzecie, świadczące dana usługę lub udostępniające domenę własnego serwisu, a Administrator Nasza@Mława nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy użytkownikiem a osobą trzecią.

3. Odpowiedzialność za usługi osób trzecich świadczonych na rzecz użytkowników określają odpowiednie umowy zawierane przez te podmioty.

 

POBIERZ FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY