naszamlawa.plWiadomościObszary zagrożone w powiecie mławskim i żuromińskim
- REKLAMA -
Loading RSS Feed
- REKLAMA -

Obszary zagrożone w powiecie mławskim i żuromińskim

-

Wojewoda mazowiecki wydał nowe rozporządzenie dotyczące w powiatów żuromińskiego i mławskiego w kwestii występowania ASF. Wyznaczył strefę zapowietrzoną, strefę uboju oraz strefę zagrożoną na terenach wspomnianych powiatów. Wynikają z tego ściśle określone konsekwencje.

- R E K L A M A -"))

 

Jak już informowaliśmy na terenie powiatu żuromińskiego potwierdzono ognisko afrykańskiego pomoru świń w chlewni w której było ok 2 tys świń z czego 1,7 tys warchlaków.

Na tej podstawie wojewoda mazowiecki wydał rozporządzenie wyznaczające strefę zapowietrzoną, strefę uboju oraz strefę zagrożoną na terenie powiatów żuromińskiego i mławskiego.

Za obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń (ASF), zwany dalej „obszarem zapowietrzonym”, uznaje się teren obejmujący w powiecie żuromińskim w gminie Żuromin miejscowości: Chamsk, Dębsk, Franciszkowo, Olszewo.

Za obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskim pomorem świń (ASF), zwany dalej „obszarem zagrożonym”, uznaje się teren obejmujący:
1) w powiecie żuromińskim:
a) w gminie Bieżuń miejscowości: Bieżuń, Dźwierzno, Karniszyn, Karniszyn-Parcele, Kobyla Łąka, Kocewo, Małocin, Pełki, Sadłowo, Sadłowo-Parcele, Sławęcin, Stawiszyn-Łaziska, Stawiszyn-Zwalewo, Strzeszewo, Trzaski, Wieluń-Zalesie, Wilewo,
b) w gminie Kuczbork-Osada miejscowości: Chodubka, Gościszka, Kozielsk, Kuczbork, Kuczbork-Osada, Kuczbork-Wieś, Nidzgora, Olszewko, Przyspa, Zielona,
c) w gminie Lubowidz miejscowości: Bądzyn, Biały Dwór, Łazy, Osówka, Żelaźnia,
d) w gminie Lutocin miejscowości: Chromakowo, Mojnowo, Obręb, Swojęcin,
e) w gminie Żuromin miejscowości: Będzymin, Brudnice, Cierpigórz, Dąbrowa, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Kruszewo, Młudzyn, Nowe Nadratowo, Poniatowo, Rozwozin, Rzężawy, Sadowo, Stare Nadratowo, Wiadrowo, Wólka Kliczewska,
f) miasto Żuromin;
2) w powiecie mławskim w gminie Szreńsk miejscowości: Miłotki, Stare Garkowo, Nowe Garkowo, Ługi, Kobuszyn.

Oto pełna treść rozporządzenia:

 

ROZPORZĄDZENIE NR 23
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 16 lipca 2021 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu żuromińskiego i mławskiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 4 pkt 55, art. 9 ust. 1 lit. a (ii) oraz art. 53-71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. L. 84 UE. z 31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), a także art. 2, 21, 22 ust. 2 i 4 i art. 24, 25, 27, 28, 29-35, 40, 42 – 44 oraz art. 46-51 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. L 174 z 3.6.2020 r., str. 64) zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Ustanawia się obszar objęty ograniczeniami składający się z:
1) obszaru zapowietrzonego, o którym mowa w § 2;
2) obszaru zagrożonego, o którym mowa w § 3;
2. Transport zwierząt i produktów przez obszar, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany:
1) bez zatrzymywania lub rozładunku na obszarze objętym ograniczeniami;
2) w pierwszej kolejności z wykorzystaniem głównych autostrad lub głównych połączeń kolejowych oraz
3) unikając przejazdu w pobliżu zakładów, w których utrzymywane są świniowate.
2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, nakazuje się wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa biologicznego polegające na niezwłocznym przeprowadzeniu dodatkowej dezynfekcji zakładu, w którym utrzymywane są świniowate, środkiem dezynfekcyjnym figurującym w rejestrze preparatów biobójczych stosowanym zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach charakterystyki środka, który może być stosowany w obecności zwierząt, z których lub od których pozyskuje się produkty pochodzenia zwierzęcego.
3. Dezynfekcja, o której mowa w ust. 2, dotyczyć ma w szczególności:
1) budynków, w których utrzymywane są świniowate, w tym ich powierzchni zewnętrznej i wewnętrznych pomieszczeń;
2) dróg wewnętrznych na terenie zakładu;
3) sprzętu, urządzeń oraz przedmiotów używanych przy utrzymywaniu świniowatych.
4. Dokument potwierdzający przeprowadzenie dezynfekcji, o której mowa w ust. 3, jest przechowywany przez podmiot utrzymujący świniowate do czasu zniesienia obszaru, o którym mowa w ust. 1.
DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 16 lipca 2021 r.
Poz. 6408
Podpisany przez:
Slawomir Ryszard Parys
Data: 2021-07-16 14:40:07
§ 2. Za obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń (ASF), zwany dalej „obszarem zapowietrzonym”, uznaje się teren obejmujący w powiecie żuromińskim w gminie Żuromin miejscowości: Chamsk, Dębsk, Franciszkowo, Olszewo.
§ 3. Za obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskim pomorem świń (ASF), zwany dalej „obszarem zagrożonym”, uznaje się teren obejmujący:
1) w powiecie żuromińskim:
a) w gminie Bieżuń miejscowości: Bieżuń, Dźwierzno, Karniszyn, Karniszyn-Parcele, Kobyla Łąka, Kocewo, Małocin, Pełki, Sadłowo, Sadłowo-Parcele, Sławęcin, Stawiszyn-Łaziska, Stawiszyn-Zwalewo, Strzeszewo, Trzaski, Wieluń-Zalesie, Wilewo,
b) w gminie Kuczbork-Osada miejscowości: Chodubka, Gościszka, Kozielsk, Kuczbork, Kuczbork-Osada, Kuczbork-Wieś, Nidzgora, Olszewko, Przyspa, Zielona,
c) w gminie Lubowidz miejscowości: Bądzyn, Biały Dwór, Łazy, Osówka, Żelaźnia,
d) w gminie Lutocin miejscowości: Chromakowo, Mojnowo, Obręb, Swojęcin,
e) w gminie Żuromin miejscowości: Będzymin, Brudnice, Cierpigórz, Dąbrowa, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Kruszewo, Młudzyn, Nowe Nadratowo, Poniatowo, Rozwozin, Rzężawy, Sadowo, Stare Nadratowo, Wiadrowo, Wólka Kliczewska,
f) miasto Żuromin;
2) w powiecie mławskim w gminie Szreńsk miejscowości: Miłotki, Stare Garkowo, Nowe Garkowo, Ługi, Kobuszyn.
§ 4. Obszary, o których mowa w § 2-3 oraz § 10, określa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia, przy czym obszar zapowietrzony jest oznaczony kolorem szarym, obszar zapowietrzony ze strefą obejmującą dodatkowe środki wymienione w § 10 oznaczony jest kolorem szarym zakreskowanym oraz obszar zagrożony oznaczony jest kolorem żółtym.
§ 5. Dla celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje podane w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) oraz art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania, zwanego dalej: „rozporządzeniem nr 2020/687”.
§ 6.1. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2, w zakładach, w których utrzymywane są świniowate innych niż zakłady, w których potwierdzono wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF), nakazuje się:
1) trzymanie świniowatych oddzielnie od innych zwierząt;
2) zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) do zakładów poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;
3) zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;
4) zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze świniowatymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń (ASF) poprzez:
a) wykorzystywanie do przemieszczania świniowatych oraz produktów z nich w obrębie i z obszaru zapowietrzonego oraz przez taki obszar środków transportu skonstruowanych i utrzymywanych w sposób zapobiegający wszelkim przeciekom, ucieczkom zwierząt, produktów lub wszelkich elementów stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt, Dziennik Urzedowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 6408
b) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu świniowatych, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do zakładów lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF),
c) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do zakładów lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF);
5) prowadzenie ewidencji:
a) wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej oraz udostępnianie jej właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek,
b) czyszczenia i odkażania środków transportu, o których mowa w pkt 4 w lit. a;
6) niezwłoczne usunięcie zwłok świniowatych poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych świniowatych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1069/2009”.
2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 pkt 5 lit. a ewidencja osób odwiedzających zakład nie jest wymagana w przypadku zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 2020/687, jeżeli osoby te nie mają dostępu do obszarów, w których trzyma się zwierzęta.
3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2, zakazuje się:
1) przemieszczania z zakładów i do zakładów utrzymywanych świniowatych;
2) odnowy populacji zwierząt łownych należących do świniowatych;
3) organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń świniowatych, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;
4) przemieszczania z zakładów nasienia, oocytów i zarodków uzyskanych od utrzymywanych w nich świniowatych;
5) pozyskiwania nasienia, oocytów i zarodków uzyskanych od utrzymywanych świniowatych;
6) objazdowego sztucznego unasienniania świniowatych:
7) objazdowego krycia naturalnego świniowatych;
8) przemieszczania świeżego mięsa i podrobów pochodzących od świniowatych z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;
9) przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa świniowatych z zakładu;
10) przemieszczania produktów ubocznych pochodzących od lub ze świniowatych utrzymywanych z wyjątkiem całych ciał martwych zwierząt lub części ich ciał;
11) przemieszczania obornika w tym zużytej ściółki i używanej ściółki pochodzących od świniowatych z zakładów;
12) przemieszczenia skór, skórek i szczeciny pochodzących od świniowatych z zakładów.
4. Następujące produkty są zwolnione z zakazów określonych w ust. 3 jeżeli:
1) produkty pochodzenia zwierzęcego uznawane za bezpieczne towary, zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 2020/687, w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń (ASF);
2) produkty pochodzenia zwierzęcego, które zostały poddane właściwej obróbce zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 2020/687;
3) produkty lub inne materiały, które mogą rozprzestrzenić afrykański pomór świń (ASF), pozyskane lub wytworzone przed okresem monitorowania określonym w załączniku II rozporządzenia nr 2020/687 dla tej choroby, wyliczanym wstecz od dnia, w którym zgłoszono podejrzenie; Dziennik Urzedowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 6408
4) produkty wytworzone na obszarze zapowietrzonym, które pozyskano od lub ze świniowatych:
a) trzymanych poza obszarem zapowietrzonym,
b) trzymanych i poddawanych ubojowi poza obszarem zapowietrzonym, lub
c) trzymanych poza obszarem zapowietrzonym i poddawanych ubojowi na obszarze zapowietrzonym;
5) produkty pochodne.
5. Zakazy określone w ust. 3 obowiązują w odniesieniu do produktów, o których mowa w ust. 4, jeżeli:
1) produkty nie były wyraźnie oddzielone w trakcie procesu produkcji, przechowywania i transportu od produktów, które nie kwalifikują się do wysłania poza obszar objęty ograniczeniami zgodnie z rozporządzeniem nr 2020/687; lub
2) właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii posiada dowody epizootyczne na rozprzestrzenienie się afrykańskiego pomoru świń (ASF) na te produkty, z nich lub za ich pośrednictwem.
§ 7. Właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii na zasadzie odstępstwa od zakazów określonych w § 6 w ust. 3-5 może udzielić zezwolenia na przemieszczanie zwierząt i produktów w przypadkach opisanych w art. 29, 32, 33, 35, 37, 38 rozporządzenia nr 2020/687 oraz pod szczegółowymi warunkami wskazanymi w tych artykułach i warunkami ogólnymi określonymi w art. 28 ust. 2-7 tego rozporządzenia.
§ 8.1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 3, w zakładach w których utrzymywane są świniowate, nakazuje się:
1) trzymanie świniowatych oddzielnie od innych zwierząt;
2) zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) do zakładów poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;
3) zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;
4) zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze świniowatymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń (ASF) poprzez:
a) wykorzystywanie do przemieszczania świniowatych oraz produktów z nich w obrębie i z obszaru zagrożonego oraz przez taki obszar środków transportu skonstruowanych i utrzymywanych w sposób zapobiegający wszelkim przeciekom, ucieczkom zwierząt, produktów lub wszelkich elementów stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt,
b) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu świniowatych, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do zakładów lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF),
c) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do zakładów lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF);
5) prowadzenie ewidencji:
a) wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej oraz udostępnianie jej właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek,
b) czyszczenia i odkażania środków transportu, o których mowa w pkt 4 w lit. a;
6) niezwłoczne usunięcie zwłok świniowatych poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych świniowatych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1069/2009”. Dziennik Urzedowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 6408
2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 pkt 5 lit. a ewidencja osób odwiedzających zakład nie jest wymagana w przypadku zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 2020/687, jeżeli osoby te nie mają dostępu do obszarów, w których trzyma się zwierzęta.
3. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 3, zakazuje się:
1) przemieszczania z zakładów i do zakładów świniowatych utrzymywanych;
2) odnowy populacji zwierząt łownych należących do świniowatych;
3) organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń świniowatych utrzymywanych, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;
4) przemieszczania z zakładów nasienia, oocytów i zarodków uzyskanych od utrzymywanych w nich świniowatych;
5) pozyskiwania nasienia, oocytów i zarodków uzyskanych od utrzymywanych świniowatych;
6) objazdowego sztucznego unasienniania świniowatych;
7) objazdowego krycia naturalnego świniowatych;
8) przemieszczania świeżego mięsa i podrobów pochodzących od świniowatych z rzeźni lub zakładów obróbki dziczyzny;
9) przemieszczania produktów mięsnych uzyskanych ze świeżego mięsa świniowatych z zakładu;
10) przemieszczania produktów ubocznych pochodzących od lub ze świniowatych utrzymywanych z wyjątkiem całych ciał martwych zwierząt lub części ich ciał;
11) przemieszczania obornika w tym zużytej ściółki i używanej ściółki pochodzących od świniowatych z zakładów;
12) przemieszczenia skór, skórek i szczeciny pochodzących od świniowatych z zakładów.
4. Następujące produkty są zwolnione z zakazów określonych w ust. 3 jeżeli:
1) produkty pochodzenia zwierzęcego uznawane za bezpieczne towary, zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 2020/687, w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń (ASF);
2) produkty pochodzenia zwierzęcego, które zostały poddane właściwej obróbce zgodnie z załącznikiem VII rozporządzenia nr 2020/687;
3) produkty lub inne materiały, które mogą rozprzestrzenić afrykański pomór świń (ASF), pozyskane lub wytworzone przed okresem monitorowania określonym w załączniku II rozporządzenia nr 2020/687 dla tej choroby, wyliczanym wstecz od dnia, w którym zgłoszono podejrzenie;
4) produkty wytworzone na obszarze zagrożonym, które pozyskano od lub z świniowatych:
a) trzymanych poza obszarem zagrożonym,
b) trzymanych i poddawanych ubojowi poza obszarem zagrożonym, lub
c) trzymanych poza obszarem zagrożonym i poddawanych ubojowi na obszarze zagrożonym;
5) produkty pochodne.
5. Zakazy określone w ust. 3 obowiązują w odniesieniu do produktów, o których mowa w ust. 4, jeżeli:
1) produkty nie były wyraźnie oddzielone w trakcie procesu produkcji, przechowywania i transportu od produktów, które nie kwalifikują się do wysłania poza obszar objęty ograniczeniami zgodnie z rozporządzeniem nr 2020/687; lub
2) właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii posiada dowody epizootyczne na rozprzestrzenienie się afrykańskiego pomoru świń (ASF) na te produkty, z nich lub za ich pośrednictwem.
§ 9. Właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii na zasadzie odstępstwa od zakazów określonych w § 8 ust. 3-5 może udzielić zezwolenia na przemieszczanie zwierząt i produktów w przypadkach opisanych w art. 44, 45, 48, 49, 51, 53, 54 rozporządzenia nr 2020/687 oraz pod szczegółowymi warunkami wskazanymi w tych artykułach i warunkami ogólnymi określonymi w art. 43 ust. 2-7 tego rozporządzenia. Dziennik Urzedowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 6408
§ 10.1. Na obszarze zapowietrzonym leżących w promieniu 1 km od współrzędnych geograficznych 53.037378 19.945449 nakazuje się ubój lub uśmiercanie prewencyjne świniowatych utrzymywanych w zakładach.
2. Właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii nadzoruje zapewnienie zgodności transportu ciał lub części ciał utrzymywanych świniowatych z zakładu, o którym mowa w ust. 1 z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009.
§ 11.1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego, o którym mowa w § 2, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: „UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”.
2. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego, o którym mowa w § 3, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: „UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”.
3. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych.
4. Tablice należy umieścić na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.
§ 12. Nakazuje się wyłożenie i obsługę mat dezynfekcyjnych na drogach publicznych i prywatnych na granicy obszaru zapowietrzonego i zagrożonego.
§ 13. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Mławie oraz Żurominie, Staroście Mławskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mławie, Komendantowi Powiatowemu Policji w Mławie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Mławie, Wójtowi Gminy Szreńsk, Staroście Żuromińskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żurominie, Komendantowi Powiatowemu Policji w Żurominie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, Burmistrzowi Miasta i Gminy Żuromin, Burmistrzowi Miasta i Gminy Bieżuń, Burmistrzowi Miasta i Gminy Lubowidz, Wójtom Gmin: Lutocin, Kuczbork-Osada, Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, właściwym terytorialnie nadleśnictwom.
§ 14.1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 2-3.
2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Wojewoda Mazowiecki: Konstanty Radziwiłł

 

Subskrybuj
Powiadom o
guest
Na podany adres email otrzymasz powiadomienie po akceptacji komentarza przez moderatora.

Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Nasza Mława" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy.

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ SIEBIE W PORTALU NASZA MŁAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI JEST ODPOWIEDZIALNY ZA EWENTUALNE NARUSZENIE PRAW LUB DÓBR OSÓB TRZECICH ORAZ SZKODY Z TEGO TYTUŁU.
1 Komentarz
Najnowsze
Najstarsze Oceniane
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie
Ania
Ania
1 dzień temu

HA HA HA

Niedziele handlowe. Czy dziś zrobimy zakupy?

0
W dniu dzisiejszym nie zrobimy zakupów w popularnych sieciówkach. Chyba że są placówkami pocztowymi.   Najbliższa niedziela handlowa będzie 29 sierpnia 2021 r., kolejne 12 grudnia...

Traktorzysta był nietrzeźwy

1
Policja ustaliła, że to kierujący ciągnikiem rolniczym był sprawcą groźnego wypadku na drodze w powiecie ciechanowskim. O zdarzeniu informowaliśmy TUTAJ.   Na drodze lokalnej Ogonowo-Dziektarzewo-Luszewo doszło...

Awanse i odznaczenia. Święto policji w Mławie [ZDJĘCIA]

0
Mławscy mundurowi świętowali w piątek 23 lipca. Tego dnia na dziedzińcu komendy odbyła się uroczysty apel z okazji Święta Policji, wręczono awanse i odznaczenia.   Apel...

Uderzył w prawidłowo jadącą kobietę

0
Ku przestrodze. Nawet jazda na rowerze może prowadzić do poważnych konsekwencji. 22 lipca w sąsiednim powiecie ciechanowskim doszło do groźnego wypadku z udziałem dwojga...
 • Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie!
  Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie!
 • Mieszkanie do wynajęcia 51,97 wpełni wyposażone
  Mieszkanie do wynajęcia 51,97 wpełni wyposażone
 • 3-pokojowe mieszkanie z rynku wtórnego, II piętro
  3-pokojowe mieszkanie z rynku wtórnego, II piętro
 • ZEZWOLENIA/KARTY POBYTU
 • Urokliwe siedlisko z własnym lasem!
  Urokliwe siedlisko z własnym lasem!
 • Dom przy ul. Zabrody, 2 pokoje, wynajem od zaraz!
  Dom przy ul. Zabrody, 2 pokoje, wynajem od zaraz!
 • MIeszkanie w centrum z trzema sypialniami!
  MIeszkanie w centrum z trzema sypialniami!
 • Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu
  Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu

Nie takie nowe, ale perfidne oszustwo przy sprzedaży używanych samochodów

0
Są takie marki aut używanych, na których przekręty robi się właściwie non-stop. Mercedes, BMW, ale też mniej popularna Alfa Romeo, a nawet tani Opel...

Zachodnia obwodnica przejdzie środkiem ogrodów działkowych

15
Zachodnia obwodnica Mławy przejdzie środkiem ogrodów działkowych "Za Torem". Tak wynika z udostępnionych dokumentów.    Radny wojewódzki Konrad Wojnarowski opublikował mapę przebiegu obwodnicy zachodniej. Wynika z...

Incydent na plaży w Mielnie – reakcja władz

0
W sezonie wakacyjnym mławianie chętnie odwiedzają nadmorskie miejscowości. W jednej z nich doszło do niezwykłej sytuacji.   Wieczorem, na publicznej plaży w Mielnie nietrzeźwa para...
- REKLAMA -

ASF pod Mławą – APEL starosty

1
Według GIW choroba trzody chlewnej (ASF — afrykański pomór świń) rozprzestrzenia się na naszym terenie. Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o nowym ognisku zakażenia w...

Rozbity ciągnik i samochód. Dwie osoby w szpitalu

0
Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku, do którego doszło 22 lipca około godziny 12 w gminie Glinojeck.   Ciągnik rolniczy zderzył się z osobówką w...

Policjanci odwiedzą działkowców

0
Mundurowi we współpracy z Okręgiem Mazowieckim Polskiego Związku Działkowców odwiedzą działkowców. To w związku z akcją informacyjną „Mazowiecka Policja Ostrzega!”. Akcja ma na celu...

Beza zgubiła się na OKM

0
Właścicielka prosi o pomoc w odnalezieniu pieska rasy york, który wabi się Beza. Maluch zgubił się 20 lipca około godziny 11. Ostatni raz była...
- REKLAMA -
1
0
Przejdź do komentarzyx
()
x